Hälsofrämjande insatser, brukardelaktighet och ökad samverkan

0

Hälsofrämjande insatser, brukardelaktighet och ökad samverkan mellan primärvård och psykiatri – tre viktiga områden där utveckling pågår inom psykiatrin i Region Örebro län.

Under föreläsningen den 5 november i Wilandersalen presenterade psykiatrin i Region Örebro län olika hälsofrämjande insatser som man arbetar med idag och dessa är:

  • Olika ledarledda aktiviteter (fysiskt)
  • Tobaksfri psykiatri 2019
  • Fysisk aktivitet på recept (FAR)
  • Psykiatrisk fysioterapi
  • Olika livsstils och motivationsgrupper för olika diagnoser t.e.x träningsgrupper för människor med depression och levnadsgrupper – schizofreni.

Psykiatrin vill öka brukarmedverkan genom samverkan med externa och interna aktörer. Genom brukarstyrd inläggning (BI) vill man ge de svåraste sjuka struktur, egen vald inläggning under kortare tid. Standardiserad Bi 3 nätter – 3 gånger per månad. Syftet är att förebygga kris och främja autonomi och egenmakt hos individen. Man vill hjälpa med basala rutiner som mat, sömn dygnsrytm, kravlöshet och trygghet.

BI är en krishanteringsstrategi avsedd att öka individens självständighet i stunder av stor sårbarhet och stressreducerande.

Peer Support är en ny yrkesroll i psykiatrin och startar 2019. Peer Support betyder personlig egen erfaren resurs och syftar till stötta till återhämtning och bryta självstigma och utanförskap. Peer Support ska genom erfarenheter hjälpa att förstår och hantera sin psykiska ohälsa och ska leda till effektivare och snabbare återhämtning. Peer support i praktiken är att hålla i studiecirklar, promenader och samtal och hjälpa till med kontakten med brukarföreningar och följa med på möten. Peer support ingår i ett forskningsprojekt och uppföljning sker ibland annat genom fokusgrupper för deltagare och personalen som arbetat med Peer support.

Patientforum syftar till ökat patientinflytande och större delaktighet i utvecklingsarbetet. Deltagare från brukarorganisation och chefer på avdelningar deltar.

Vidare presenterades ett arvsfondsprojekt från Göteborg om mänskliga rättigheter och egenmaktsbaserad psykiatri och öka delaktigheten och stärka deltagarna.

Psykiatrin i Örebro län arbetar för ökad samverkan mellan primärvård och psykatri. Genom Collaborative Care Model en evidensbaserad modell för samarbete mellan primärvård och psykiatri.

Samarbetet mellan primärvården och psykiatrin behöver fungera väl så att patienter med psykisk ohälsa ska kunna få vård på rätt nivå. Därför behöver samarbetet bli mer patientfokuserat, effektivt och säkert. Collaborative Care är designad för och utprövad i primärvård, har bäst evidens bland integrerade modeller avseende kostnadskontroll, tillgänglighet, kliniska resultat, patientnöjdhet och har använts i olika primärvårdssammanhang i stad och glesbygd.

 

Text och bilder:

Johan Stenkvist, (H)järnkoll Örebro län