Resursförstärkning inom psykiatrin

Postad i: Nyheter | 0

I januari tillsattes en arbetsgrupp bestående av medarbetare från ambulansen och akutmottagningarna i länet, samt från psykiatrin och akutvårdsavdelningen på USÖ. Uppdraget var att ta fram en plan för hur en beslutad resursförstärkning inom psykiatrin skulle kunna användas på bästa sätt.

Mobila sjuksköterskor
Den psykiatriska akutmottagningen kommer att anställa psykiatrisjuksköterskor som får ett specifikt uppdrag att vara mer mobila än vad som varit fallet tidigare. Motsvarande resursförstärkning sker även inom Barn- och ungdomspsykiatrin. Dessa sjuksköterskor ska bland annat utgöra ett kompletterande stöd för personal inom den somatiska vården som har ansvar för personer som lider av psykisk ohälsa och som kan vara suicidbenägna. Även ambulansen och andra blåljusaktörer ska kunna ta stöd av dessa sjuksköterskor i sitt arbete med personer som är suicidbenägna eller som genomfört ett suicidförsök. Den nya organisationen kommer innebära att de patienter som har en allvarlig psykisk ohälsa får mer flexibla insatser och att personal inom den somatiska vården får en ökad kompetens inom området.

Rekrytering av medarbetare till de nya tjänsterna pågår och förhoppningen är att verksamheten ska komma igång under hösten.

Utbildning för ökad samverkan
Nu har psykiatrin två medarbetare som har genomgått instruktörsutbildning i AOSP – akut omhändertagande av suicidbenägen person. AOSP-utbildningen är framtagen av NASP (nationellt centrum för suicidprevention) som har koppling till Karolinska Institutet. AOSP fokuserar på hur framför allt blåljusaktörer ska samverka på bästa sätt. Även för den akuta somatiska och psykiatriska vården är utbildningen värdefull. Inom räddningstjänsten i regionen pågår AOSP-utbildning för fullt och deras mål är att all personal i yttre tjänst ska få utbildningen. En planering pågår för hur utbildningen ska spridas inom sjukvården.